Born in the 60’s  Chinese Comtemporary Art 

& Invitational Exhibition for Swedish Artists

Ai An, Feng Fang, Huang Yong, Han ZhongRen, Miao Xiaochun, Qiu Zhije,

Su Xinping, Tang Hui, Wang Jiazeng, Wang Xiaoming, Yao Lu, Zhang Li,

Zhu Yanchun, Zhang Fangbai, Zuo Xiaozhen

&

Lena Cronqvist, Ulf Gripenholm, Cajsa Holmstrand, Bo Larsson,

Lina Nordenström, Lars Nyberg, Eva Zettervall